Przedmioty w kwalifikacji:

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie i administrowanie bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych


Aby zdać egzamin z kwalifikacji INF.03 w zawodzie technik informatyk powinnaś – powinieneś być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z :

– tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi,
– tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
– programowania aplikacji internetowych,
– tworzeniem i administrowaniem systemami zarządzania treścią.

Projektowanie stron internetowych

Efekty kształceniaKryteria weryfikacji
I.1 posługujesz się hipertekstowymi
językami znaczników
(HTML – HyperText Markup
Language)
– korzystasz ze standardów dokumentów hipertekstowych (01)
– stosujesz znaczniki języka HTML
– definiujesz strukturę dokumentu hipertekstowego korzystając ze znaczników sekcji
– definiujesz hierarchię treści stosując znaczniki nagłówków i paragrafu
– definiujesz elementy strony internetowej: listy, tabele, obrazy, odnośniki, kontrolki
– wykonujesz formularze na stronie internetowej

I.2 stosujesz kaskadowe arkusze stylów do tworzenia
responsywnych stron internetowych


– stosujesz style lokalne, wewnętrzne i zewnętrzne
– stosujesz kaskadowość stylów
– rozróżniasz selektory elementów, atrybutów,
specjalne, pseudoklas i pseudoelementów
– rozpoznajesz selektory CSS (Cascading Style
Sheets)
– stosujesz selektory CSS, ich własności i wartości
– projektujesz wygląd strony internetowej przy
wykorzystaniu języka CSS
– wykonujesz responsywne strony internetowe
z wykorzystaniem CSS

I.2 stosujesz systemy zarządzania treścią CMS
(Content Management System)
– określasz funkcje systemów zarządzania treścią
– określasz funkcje panelu administratora
w systemach zarządzania treścią
– instalujesz systemy zarządzania treścią (Joomla! i WordPress)
– konfigurujesz systemy zarządzania treścią
(Joomla! i WordPress)
– administrujesz systemem zarządzania treścią
(Joomla! i WordPress)
– wykorzystujesz gotowe szablony dla systemów CMS
– aktualizujesz systemy CMS
– projektujesz strony internetowe przy
wykorzystaniu systemów CMS
I.4 projektujesz grafikę komputerową– rozróżniasz podstawowe pojęcia dotyczące grafiki komputerowej rastrowej i wektorowej
– przestrzegasz zasad cyfrowego zapisu obrazu
– dobierasz oprogramowanie do obróbki grafiki
komputerowej
– identyfikujesz różne formaty plików graficznych
– stosujesz różne modele barw
– osadzasz tekst na grafice oraz dobiera jego krój i styl
– korzystasz z funkcji edytora grafiki wektorowej
– korzystasz z funkcji edytora grafiki rastrowej
– wykonujesz edycję plików graficznych na potrzeby stron internetowych
– projektujesz elementy graficzne dla strony
internetowej
I.5 wykorzystujesz elementy multimedialne na stronach internetowych– określasz zasady komputerowego przetwarzania wideo i dźwięku przygotowanego na potrzeby strony internetowej
– dobierasz oprogramowanie do edycji obrazu
ruchomego i dźwięku
– wykonujesz animacje na potrzeby strony
internetowej
– wykonujesz materiały wideo na potrzeby strony internetowej
– edytujesz wideo i dźwięk na potrzeby strony
internetowej
– osadzasz elementy multimedialne na stronie
internetowej
– importujesz materiały multimedialne do systemów zarządzania treścią CMS
I.6 wykonujesz strony internetowe zgodnie z projektami– projektujesz układ sekcji na stronie internetowej
– analizujesz projekt strony internetowej
– tworzysz strukturę strony internetowej zgodnie z projektem
– dobierasz paletę barw dla strony internetowej
– dobiera czcionki dla strony internetowej
– uwzględniasz potrzeby użytkowników z różnymi
niepełnosprawnościami przy projektowaniu stron internetowych, np. kontrast, powiększenie, inne
elementy wspomagające niepełnosprawnych
– opisujesz zasady i znaczenie wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie
– tworzysz stronę zgodną z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie
I.7 stosujesz reguły testowania, walidacji i optymalizacji stron internetowych– testujesz stronę internetową w różnych przeglądarkach
– testujesz responsywność strony internetowej
– określasz proces walidacji strony internetowej
– dobierasz narzędzia walidacji strony internetowej
– dokonujesz walidacji strony internetowej
– optymalizujesz stronę internetową
– określasz proces pozycjonowania strony internetowej
– stosujesz zasady dostępności (WCAG) i pozycjonowania strony internetowej
I.8 publikujesz witryny i aplikacje internetowe– opisujesz usługi hostingu
– dobierasz usługi hostingu w zależności od potrzeb użytkownika
– opisujesz operacje na domenach internetowych
– wykonujesz operacje na domenach internetowych
– rozpoznajesz etapy publikacji witryn i aplikacji internetowych
– opisujesz funkcje programów wykorzystywanychdo przesyłania danych na serwer
– dobierasz program do przesyłania danych na serwer
– przesyłasz dane na serwer
– dobierasz pakiety serwerowe www

Projektowanie i administrowanie bazami danych

Efekty kształceniaKryteria weryfikacji
II.1 posługujesz się pojęciami
dotyczącymi baz danych
– określasz pojęcia związane z bazami danych:
encja, związki encji, atrybuty encji, klucz relacji
– określasz typy danych używanych w bazach danych
– stosujesz odpowiednie typy danych przy zdefiniowaniu encji
– rozpoznaje postacie normalne baz danych
– opisuje cechy relacyjnej bazy danych
II.2 tworzysz diagramy E/R
(Entity-Relationship Diagram)
– charakteryzujesz typy notacji diagramów E/R
– rozróżniasz bloki składowe diagramów E/R
– analizujesz diagramy E/R
– definiujesz encje i atrybuty encji
– definiujesz związki między encjami i określa ich liczebność
– dobiera typ danych do określonych atrybutów encji
– określasz klucz główny dla encji
II.3 korzystasz z systemów
zarządzaniabazami
danych SZBD
(Database Management System)
– rozróżniasz dostępne SZBD
– dobierasz SZBD do określonego zastosowania instaluje SZBD
– konfigurujesz SZBD do pracy w środowisku wielu użytkowników
– aktualizujesz SZBD
II.4 stosujesz strukturalny język
zapytań SQL(Structured Query Language)
– opisujesz polecenia języka SQL
– stosujesz polecenia języka SQL
– definiujesz struktury baz danych przy użyciu instrukcji języka zapytań
– wyszukujesz informacje w bazie danych przyużyciu języka SQL
– zmieniasz rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL
– usuwasz rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL
– tworzy skrypty w strukturalnym języku zapytań
II.5 tworzysz relacyjne bazy danych zgodnie z projektem– definiujesz tabele w bazie danych na podstawie projektu
– definiujesz typy danych oraz atrybuty kolumn
– wprowadzasz dane do bazy danych
– programujesz skrypty automatyzujące proces tworzenia struktury bazy danych
– importujesz dane z pliku
– eksportujesz strukturę bazy danych i dane do pliku
II.6 tworzysz formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych– tworzysz formularze do wprowadzania danych i modyfikowania danych
– identyfikujesz rodzaje zapytań
– tworzysz zapytania i podzapytania do tabel bazy danych
– tworzysz raporty w bazie danych
II.7 modyfikuje struktury baz danych– analizujesz strukturę bazy danych w celu jej modyfikacji
– rozbudowujesz strukturę bazy danych tworząc tabele, pola, relacje i atrybuty
– weryfikujesz poprawność struktury bazy danych po rozbudowie
– usuwasz elementy struktury bazy danych oraz dane
– modyfikujesz strukturę bazy oraz dane bazy
II.8 zarządzasz systemem bazy danych – tworzysz użytkowników bazy danych
– określasz uprawnienia dla użytkowników
– kontrolujesz spójność bazy danych
– tworzysz kopię zapasową struktury bazy danych
– weryfikujesz poprawność kopii zapasowej bazy danych
– przywracasz dane z kopii zapasowej bazy danych
– importujesz i eksportuje tabele bazy danych
– diagnozujesz i naprawia bazę danych

Programowanie aplikacji internetowych

Efekty kształceniaKryteria weryfikacji
III.1 stosujesz zasady programowania – analizujesz problemy programistyczne
– stosujesz algorytmy
– stosujesz zasady programowania strukturalnego
III.2 stosujesz skryptowe języki programowania
– stosujesz języki JavaScript oraz jeden z języków: Python, ASP.NET, PHP, JSP do tworzenia aplikacji internetowych
– identyfikujesz skryptowe języki programowania
– implementujesz algorytmy w języku interpretowanym
– posługujesz się typami prostymi i złożonymi, zmiennymi i operatorami w skryptowych językach programowania
– stosujesz instrukcje sterujące skryptowych języków programowania
– stosujesz funkcje oraz wybrane biblioteki skryptowych języków programowania
– tworzysz strony internetowe wykorzystujące skryptowe języki programowania
III.3 programujesz skrypty wykonywane po stronie klienta– programujesz w języku JavaScript
– stosujesz w programowaniu obsługę zdarzeń myszy i klawiatury
– stosujesz biblioteki wykorzystywane w skryptach po stronie klienta
– definiujesz skrypty obsługujące formularze i kontrolki HTML (HyperText Markup Language)
– wykorzystujesz mechanizmy walidacji formularzy HTML za pomocą mechanizmów HTMLS
– korzystasz z funkcji modelu DOM
– korzystasz z bibliotek i frameworków języka JavaScript, w tym z biblioteki jQuery, Angular, React
III.4 programujesz skrypty wykonywane po stronie serwera– programujesz w jednym z języków Python, ASP.NET, PHP, JSP
– stosujesz wbudowane instrukcje, funkcje
– stosujesz metody przesyłania danych z formularza
– programujesz wysyłanie danych z formularza HTML
– stosujesz biblioteki do obsługi bazy danych, odpowiednie dla języka i frameworka
– korzystasz z funkcji do obsługi plików
– korzystasz z funkcji do obsługi ciasteczek (ang. Cookies) oraz sesji
III.4 stosujesz środowisko programistyczne i uruchomieniowe aplikacji internetowych– opisujesz funkcje środowiska programistycznego
– dobierasz środowisko programistyczne do określonych zadań i języka programowania
– tworzysz programy w wybranym środowisku programistycznym
– instalujesz i konfiguruje serwer WWW
– instalujesz i konfiguruje serwer baz danych
– korzystasz z gotowych pakietów dla aplikacji internetowych, np. phpMyAdmin
III.5 przeprowadza walidację kodu programu– analizujesz błędy w kodzie źródłowym programu
– wykonujesz testy tworzonych programów
– poprawiasz błędy w tworzonych programach
– stosujesz debugger w przeglądarce internetowej
III.6 dokumentujesz tworzoną aplikację – stosujesz komentarze w kodzie źródłowym programu
– tworzysz dokumentację programu
– tworzysz instrukcję użytkownika programu